Χρέη στο δημόσιο, Ασφαλιστικές Εισφορές

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και αποτελεσματική διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με χρέη στο Δημόσιο και οφειλές εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η συνεχής ενημέρωση των συνεργατών μας, σχετικά με τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στα εν λόγω πεδία αποσκοπεί στην αρτιότερη υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών μας, αφού οι νομοθετικές εξελίξεις στο πλαίσιο των ποινικών αδικημάτων που αφορούν τους τομείς αυτούς είναι συνεχείς.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία δημιούργησε διόγκωση των οφειλών στο Δημόσιο όπως και αυτών στα ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που έχει και ποινικές προεκτάσεις. Έτσι τα εν λόγω αδικήματα χρήζουν άμεσης, καίριας και δραστικής αντιμετωπίσεως, την οποία και παρέχουμε.

 

Comments are closed.