Διαζύγια – Διατροφές – Επιμέλεια και Επικοινωνία ανηλίκων

Η πολυετής ενασχόληση του γραφείου μας με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, αντανακλάται στην πληθώρα αποφάσεων σε υποθέσεις που συμμετείχαμε σχετικές με διαζύγια, διατροφές ανηλίκων και ενηλίκων, με επιμέλεια ανηλίκων τέκνων και επικοινωνία γονέων με τα τέκνα τους καθώς και με ονοματοδοσία τέκνων, με αναγνώριση πατρότητας αλλά και θέματα κτήσης και άσκησης γονικής μέριμνας και υιοθεσίας, τόσο στα πλαίσια της εσωτερικής εννόμου τάξεως όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με  απόφαση  αλλοδαπού Δικαστηρίου, επί αγωγής ασκηθείσας για επιμέλεια τέκνου, το Δικαστήριο, λόγω μετοικήσεως μητέρας και τέκνου στην Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, από την άσκηση της προσφυγής, έκανε δεκτή την προτεινόμενη ένστασή μας για την κατά τόπον αναρμοδιότητά του. Έτσι, διέγνωσε την αναρμοδιότητα των ιταλικών δικαστηρίων και παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στα ελληνικά δικαστήρια, όπως ακριβώς αιτηθήκαμε.

Με πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Οικογενειακού Τμήματος, επί αγωγής μας σχετικά με το θέμα ονοματοδοσίας ανηλίκου τέκνου, την επιλογή αναδόχου αλλά και την τελετή του μυστηρίου της βάπτισης κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, λόγω έριδας των ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, το Δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα μας καθ’ ολοκληρίαν.

Καθώς και  με απόφαση, εξοπλισθείσα με δύναμη δεδικασμένου, σχετικά με την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας ανηλίκου τέκνου που περιέρχεται σε αυτό με διάταξη τελευταίας βουλήσεως του ενός γονέα και στην οποία διάταξη, αποκλείεται ο επιζών έτερος γονέας από την διοίκηση της καταληφθείσας περιουσίας, αλλά εν τέλει αναλαμβάνει την διοίκηση αυτής ‘’αυθαιρέτως’’, εκρίθη κατ’ έφεση, υπό  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η έκταση της ευθύνης τούτου αλλά και οι υποχρεώσεις του, που απορρέουν  εξ’ αυτής.

 

 

Comments are closed.