Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα

Στον κλάδο των αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, η ενασχόληση του γραφείου μας είναι πολυετής και συστηματική. Στον τομέα αυτό, οι αγωγές περιλαμβάνουν αξιώσεις τόσο για υλικές ζημιές, νοσήλια, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης εξ αυτής της αιτίας αλλά και αποζημιώσεις για πρόκληση κάποιας μορφής αναπηρίας αλλά και ζημίες λόγω θανάτου.

Στις περιπτώσεις των διαφορών από αυτοκίνητα, η υπαιτιότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για το ποσοστό ευθύνης του υπόχρεου σε αποζημίωση όσο και για τον καθορισμό του ύψους των περιπτώσεων χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής για σωματικές βλάβες ή ψυχικής οδύνης για περιπτώσεις θανάτου.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί σε περίπτωση προκλήσεως βλάβης, το ποιος βαρύνεται με την υποχρέωση αποκατάστασής της, αφού ο Ν. 489/1976, προβλέπει ρητώς ότι ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί μέσα στην Ελλάδα επί οδού υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Εξ άλλου, η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και συνεπώς λόγω ασφαλιστικής συμβάσεως η ευθύνη αποζημιώσεως βαρύνει τη ασφαλιστική εταιρεία. Εξαίρεση βέβαια της καλύψεως υφίσταται για τα πρόσωπα που επελήφθησαν του αυτοκινήτου με κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως.

 

Comments are closed.