Αλλοδαποί, Άδειες διαμονής, πολιτογραφήσεις

Η έντονη παρουσία υπηκόων τρίτων χωρών (πλην ΕΕ) στη χώρα μας και η θέσπιση ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου για την παροχή σε αυτούς άδειας παραμονής, έχει διευρύνει τη δυνατότητα νόμιμης παραμονής και εργασίας τους στην Ελλάδα.

Ωστόσο ο αυξημένος αριθμός περιπτώσεων για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραμονής (για εργασία, για εξαιρετικούς λόγους κλπ) σε συνδυασμό με την έλλειψη προϋποθέσεων λόγω της αυξανόμενης οικονομικής κρίσης, ιδίως για την ανανέωση άδειας παραμονής για εργασία, καθιστά αναγκαία τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών από εξειδικευμένους δικηγόρους.

Έτσι αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων και τη χορήγηση άδειας παραμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, την ανανέωσή τους με τη δυνατότητα παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη μικρότερη δυνατή εμπλοκή των ενδιαφερομένων, καθώς και την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια σε περίπτωση απόρριψης.

Επιπλέον, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση ιθαγένειας σε πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοιτούν σε σχολείο στην Ελλάδα, παρέχει τη δυνατότητα να χορηγηθεί σε αυτά τα πρόσωπα η ελληνική ιθαγένεια, αναλαμβάνοντας, δε, και τις ανωτέρω διαδικασίες με τη λιγότερη δυνατή ανάμειξη του ενδιαφερόμενου.

 

Comments are closed.