Αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ

Παρέχουμε τη δυνατότητα προσφυγής των πολιτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση πράξεων, αποφάσεων και παραλείψεων οφειλόμενων ενεργειών οργάνων του Δημοσίου, με σκοπό την ακύρωση αυτών και την αποκατάσταση των συμφερόντων των ιδιωτών.

Έμφαση δίνεται στη δυνατότητα παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας έτσι ώστε να αποφευχθούν άμεσα οι αρνητικές επιπτώσεις των ανωτέρω παράνομων πράξεων.

Comments are closed.