Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου

Οι διαρκώς αυξανόμενοι τομείς δράσεις της δημόσιας διοίκησης έχουν εντείνει το δικαστικό έλεγχο των παράνομων πράξεων και των παραλείψεών της και με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας που έχουν υποστεί πολίτες για τις αιτίες αυτές (φυσικών και νομικών προσώπων).

Το γραφείο μας υποστηρίζει τη δικαστική ικανοποίηση από το Δημόσιο αξιώσεων από θετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη, που οφείλονται σε έλλειψη αστυνόμευσης, σε παράνομες πράξεις της Διοίκησης και των οργάνων της και κάθε άλλο τομέα δράσης της.

Comments are closed.